Behandelovereenkomst

De therapeut biedt aan de cliënt de benodigde behandeling of begeleiding, zoals in het behandelplan zal worden of is verwoord. 

Beiden zijn zich bewust dat: 

• De therapeut is aangesloten bij de VBAG en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de VBAG-regelgeving.

• De therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens. 

• Therapeuten van de VBAG  verplicht zijn een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen.

• De therapeut de cliënt correct dient door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

• De therapeut verplicht is om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling.

• U de therapeut vrijwillig bezoekt en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaat.

• U zich als cliënt verplicht om, middels het intake- en anamnesegesprek, eerlijke en relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

• U als cliënt het recht tot inzage in het eigen dossier hebt.

• U bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met de therapeut in gesprek gaat. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (www.quasir.nl) conform de wkkgz.
Meer informatie kunt u tevens vinden op de website van de VBAG (https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html).

• Beëindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden te allen tijde kan geschieden.

• De therapeut de overeenkomst alleen eenzijdig kan beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn. 

• Betaling van de behandelingen in onderling overleg geschiedt. Betalingsmogelijkheden zijn per pin, overmaken per bank en contant. 

• De therapeut de factuur via de mail of per post aan de cliënt verstuurd.

Privacy

• U heeft tevens kennis genomen van de privacy richtlijnen en de algemene voorwaarden en geeft toestemming voor het bewaren van zijn/haar persoonlijke gegevens.