Privacy beleid Praktijk CG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Praktijk CG een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat  aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die na uw expliciete toestemming of door uzelf zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener.

De gegevens in het medisch cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist. De financiële gegevens blijven 7 jaar bewaard.

Ik waarborg uw privacy.
Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend natuurgeneeskundig therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat een factuur opgesteld kan worden.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de factuur
Een natuurgeneeskundig therapeutische behandeling of consult kan in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering (raadpleeg hiervoor uw polis of zorgverzekeraar). Op de factuur die u na behandeling ontvangt, staan daarom onderstaande gegevens vermeld. Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat u de factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

1) uw naam, adres en woonplaats
2) klantnummer en/of uw geboortedatum
3) datum van behandeling of consult
4) korte omschrijving van de behandeling
5) kosten van behandeling of consult

Heeft u over het privacy beleid vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Caroline Grootscholte / Praktijk CG.